Rozliczenie VAT, PIT, CIT – gdzie i kiedy rozliczyć?

Posted on: 17 listopada 2016, by :

Każdy niezależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą lub jest zwykłą osobą fizyczną podlega różnym obowiązkom podatkowym. Obecnie najczęściej występującymi podatkami są podatek VAT, PIT i CIT. Często zdarza się jednak, że podatnicy nie do końca wiedzą gdzie i kiedy należy te podatki rozliczyć.

Jak uregulować podatek VAT?

Podatek VAT inaczej nazywany podatkiem od towarów i usług jest podatkiem pośrednim, obejmuje szeroki katalog usług i doliczany jest do każdej wykonanej transakcji. Do czynności opodatkowanych VATem należą odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju, eksport i import towarów oraz wewnątrz wspólnotowa dostawa i nabycie towarów. Podstawą opodatkowania jest dochód pochodzący ze sprzedaży, pomniejszony o wartość należnego podatku.

Podatnikami VAT są wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. W celu rozliczenia podatku VAT należy najpierw zarejestrować się Urzędzie Skarbowym poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Zgłoszenie należy wykonać przed pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Właściwość US wyznacza się według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika. Samo rozliczenie polega na dostarczeniu do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowej. Występują 2 tryby rozliczania podatku: miesięczny i kwartalny. Termin do złożenia deklaracji upływa 25-go dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym – miesiącu lub kwartale.

W tym dziale  Kiedy warto skorzystać z usług transportu drogowego?

Gdzie i kiedy rozliczyć podatek PIT?

Podatek PIT to bezpośrednia danina obejmująca dochody uzyskane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest uzyskanie jakiegokolwiek dochodu za wyjątkiem kategorii podlegających przedmiotowemu zwolnieniu. Płatnikami podatku PIT są przede wszystkim zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy rentowe i inne jednostki wypłacające świadczenia podlegające opodatkowaniu. Realizacja obowiązku podatkowego polega na potrącaniu z wynagrodzenia podatnika określonej sumy, która przekazywana jest do Urzędu Skarbowego, jako zaliczka na podatek dochodowy.

Podatek PIT rozliczany jest w US właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po okresie rozliczeniowym. Wcześniej, do ostatniego dnia lutego pracodawca lub osoba wypłacająca świadczenie ma obowiązek dostarczyć podatnikowi informacje o dochodach i pobranych zaliczkach, na podstawie których następuje rozliczenie. Zeznanie podatkowe można złożyć osobiście we właściwym US, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty.

Jak rozliczyć się z podatku CIT?

Podatek CIT należy do kategorii podatków dochodowych i pobierany jest od osób prawnych. Podstawą opodatkowania jest dochód osiągnięty przez osobę prawną i pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Podatek rozliczany jest po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub starty składa się w terminie do trzeciego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, czyli do 31 marca.

W tym dziale  Czy warto kupować mieszkanie nad rzeką?

Organem właściwym do przyjęcia deklaracji jest właściwy miejscowo Urząd Skarbowy. Właściwość ustala się zgodnie z siedzibą podatnika, którą stanowi miejscowość gdzie jej organ zarządzający ma siedzibę.